Salarisadministratie

Wij kunnen uw hele salarisadministratie overnemen, van het verwerken van mutaties tot het versturen van de betalingsopdrachten en salarisstroken. Het is ook mogelijk om gedeelten van uw administratie door ons te laten uitvoeren.

Salarisverwerking.

Het maken van proefberekeningen (Pro forma).

Opstellen van loonjournaalposten per medewerker/kostenplaats/afdeling/cumulatief.

Aanpassen van de voorschotnota van de bedrijfsvereniging.

Verzorgen van de jaaropgaven richting de bedrijfsverenigingen en pensioenfondsen.

Applicatiebeheer Salaris- en Personeelsinformatiesysteem.

Informatie geven inzake de wetgeving en de bedrijfseigen regelingen op het gebied  van sociale verzekeringswetten, spaarloon/levensloopregelingen en pensioenen.

Adviseren en informeren van de afdeling HR en de individuele medewerkers omtrent alle voorkomende aspecten inzake loonbelasting, inkomstenbelasting, WIA-hiaat, pensioen en prepensioen.

Opdracht geven tot betalingen van salarissen, premies voor pensioenvoorzieningen en diverse verzekeringen volgens voorschriften van de Belastingdienst en de uitvoeringsinstelling.

Verzorgen en controleren van de maandelijkse aangifte loonheffingen.

Toepassen van Levensloop.

Informatie geven aan medewerkers met vragen over salarissen.

Informatie geven inzake de wetgeving en de bedrijfseigen regelingen op het gebied van sociale verzekeringswetten, spaarloon/levensloopregelingen en pensioenen.

Op verzoek van het management overzichten en berekeningen verstrekken inzake salarissen, overwerk, pensioenen, etc.

Signaleren, adviseren en verwerken van wijzigingen in wet- en regelgeving.

Verwerken van variabele salarisonderdelen zoals overwerk en andere te verrekenen posten.

Controleren van de mutatieformulieren aan de hand van de input van de personeelsadministratie.

Beoordelen, bewaken en toetsen aan de belasting- en sociale wetgeving.

Controleren van voorschotten en afrekeningen van alle sociale wetten en

voorzieningen.

Controleren van de totale output.

Verwerken van CAO/CBS-verhogingen.

Maandelijks verzenden digitale salarisstroken aan medewerkers.

Verzorgen jaarwerk.

Jaarlijks verzenden digitale jaaropgaven aan medewerkers